بازدید بازیکنان خارجی شرکت کننده در

مسابقات بین‌المللی جام پایتخت

از برج میلاد  تهران


کمیته برگزاری مسابقات بین‌المللی جام پایتخت 🇮🇷

🗓 چهارشنبه ١٩ بهمن ماه ١۴٠١

@Tehranchessassociation2