🔻اطلاعیه شماره ۵


مطابق آیین نامه و بجهت حفظ و مراقبت هرچه بهتر از سلامتی بازیکنان، 

استفاده از ماسک برای کلیه عوامل اجرایی، داوران و بازیکنان الزامی می باشد.


▫️از این رو از تمامی عوامل و شرکت کنندگان گرامی در مسابقات تقاضا می شود نسبت به زدن ماسک در سالن مسابقات اهتمام ویژه بعمل آورند.


▫️از حضور افراد بدون ماسک در سالن مسابقات، ممانعت بعمل خواهد آمد.


کمیته برگزاری مسابقات بین‌المللی جام پایتخت 🇮🇷

🗓 یکشنبه ١۶ بهمن ماه ١۴٠١

@Tehranchessassociation2