🔺راه اندازی اتاق تفسیر مسابقات

با همت

جناب آقایان محمد خیرخواه

امیر افتخاری

استاد اردشی و استاد افشاری و استاد خاکپور

و سرکار خانم ذوالفقاری و همکاران


کمیته برگزاری مسابقات بین‌المللی جام پایتخت 🇮🇷

🗓 یکشنبه ١۶ بهمن ماه ١۴٠١

@Tehranchessassociation2